Trang chủ » Đấu thầu » Bệnh viện Thu Cúc tổ chức mời thầu

Bệnh viện Thu Cúc tổ chức mời thầu

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc tổ chức mời thầu các gói thầu sau:

1. Gói thầu số 1: Gói thầu cung cấp thuốc theo tên biệt dược hoặc tương đương điều trị

Giá gói thầu: 37.313.298.777 đ (Bằng chữ: Ba mươi bảy tỷ, ba trăm mười ba triệu, hai trăm chín mươi tám nghìn, bảy trăm bảy mươi bảy đồng chẵn./.)

2. Gói thầu số 2: Gói thầu cung cấp thuốc theo tên Generic

Giá gói thầu: 17.189.282.881 đ (Bằng chữ: Mười bảy tỷ, một trăm tám mươi chín triệu, hai trăm tám mươi hai nghìn, tám trăm tám mươi mốt đồng chẵn./.)

3. Gói thầu số 3: Thuốc đông y và thuốc từ dược liệu

Giá gói thầu: 256.278.200 đ (Bằng chữ: Hai trăm năm mươi sáu triệu, hai trăm bảy mươi tám nghìn, hai trăm đồng chẵn./.)

4. Gói thầu số 5: Vật tư y tế & chất liệu thẩm mỹ

Giá gói thầu: 8.786.564.125 đ (Tám tỷ, bảy trăm tám mươi sáu triệu, năm trăm sáu mươi bốn nghìn, một trăm hai mươi lăm đồng chẵn./.)

5. Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu:

          Gói thầu số 1: từ 09 giờ 00 ngày 12 tháng 01 năm 2017 đến trước 09 giờ 00 ngày  08 tháng 02 năm 2017.
          Gói thầu số 2: từ 14 giờ 00 ngày 12 tháng 01 năm 2017 đến trước 14 giờ 00 ngày 08 tháng 02 năm 2017.
          Gói thầu số 3: từ 09 giờ 00 ngày 12 tháng 01 năm 2017 đến trước 09 giờ 00 ngày 23 tháng 01 năm 2017.
          Gói thầu số 5: từ 09 giờ 00 ngày 12 tháng 01 năm 2017 đến trước 09 giờ 00 ngày 06 tháng 02 năm 2017

Dịch vụ liên quan